Centrum Telekardiologiczne HolterHELP

Badanie Holter EKG bez skierowania w całej Polsce!

Sob: 10:00 - 15:00
Zamówienia telefoniczne, pomoc

Regulamin

Operatorem Serwisu Internetowego znajdującego się pod adresem www.holterhelp.pl („serwis internetowy”) jest Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdyni (81-423), ul. Partyzantów 17/47, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ pod nr KRS 0000805748; NIP: 5862348815, REGON: 38444818300000. Telefon nr: 535 677 789 (pn. – pt. godz. 8:00-20:00)

Wszelkie prawa autorskie do elementów Serwisu Internetowego przysługują Spółce lub podmiotom względem, których Spółce przysługuje prawo do korzystania z nich na odrębnych zasadach. Kopiowanie elementów serwisu internetowego lub ich wykorzystywanie w sposób wprost nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie jest zakazane.

Definicje terminów używanych w dalszej części dokumentu:

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.holterhelp.pl, określający szczegółowe zasady świadczenia telemedycznych usług diagnostycznych HolterHELP przez Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdyni (81-423), ul. Partyzantów 17/47, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ pod nr KRS 0000805748; NIP: 5862348815.

Usługi – usługi telemedyczne HolterHELP opisane i oznaczone ceną sprzedaży w serwisie internetowym, usługi diagnostyczne przy użyciu techniki Holterowskiej, polegające w szczególności na Badaniu oraz opracowaniu wyniku badania wraz z opisem przez uprawnionego lekarza kardiologa.

Badanie – wielodobowa rejestracja parametrów kardiologicznych Klienta i ich transmisja do Centrum Telekardiologicznego, przy użyciu Zestawu celem dokonania opisu.

Zestaw – nowoczesny, zminiaturyzowany, łatwy w obsłudze aparat diagnostyczny EKG 2 lub 3 kanałowy, zapakowany w pudełko, wyposażony w przewody EKG, skórzane etui, baterie, ładowarkę i instrukcję obsługi aparatu oraz materiałowy pasek.

Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna nabywająca Badanie za pośrednictwem serwisu internetowego posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Klientem jest również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. wykonanie Usług na rzecz osoby fizycznej.

Wynagrodzenie – wynagrodzenie za Usługi HolterHELP ustalone dla Klienta zgodnie z Cennikiem.

Umowa – umowa lub potwierdzenie zamówienia stanowiące dla Klienta potwierdzenie zakupu usługi w serwisie internetowym oraz opłacenie przez niego zamówienia rozumiane, jako otrzymanie przez Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. potwierdzenia o pozytywnym zakończeniu transakcji w przypadku Elektronicznych Systemów Transakcyjnych.

Kod rabatowy – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych, przypisany do konkretnej zakupionej Usługi, umożliwiający Klientowi skorzystanie z określonego rabatu cenowego.

Złożenie zamówienia i zakup Usługi jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem serwisu internetowego www.holterhelp.pl oraz jego pełną akceptacją.

Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na zakup usług Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady dostarczonych usług na zasadach ogólnych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

Wszelkie informacje zawarte w serwisie internetowym dotyczące Usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w treści serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Przyjmuję do wiadomości, że Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. jest Administratorem Danych Osobowych, które będą przetwarzane przez Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. i jej partnerów w celu: zawarcia umowy, a następnie jej realizacji, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym.

Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem skorzystania z usługi.

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z artykułem 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, Dane Osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres korespondencyjny, email i numer zamówienia zostaną udostępnione firmom zaangażowanym bezpośrednio w realizację Zamówienia w tym firmie kurierskiej, PayU S.A. (DialCom24 Sp. z o.o. adres firmy: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186) oraz Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A. adres firmy: 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta zawiera dokument Polityki Prywatności.

Zamówienia i zakup Usług są przyjmowane poprzez serwis internetowy www.holterhelp.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresów przerw technicznych w działaniu serwisu.

Złożenie zamówienia Usługi wymaga podania przez Klienta:

 1. imienia i nazwiska,
 2. adresu (ulica, miasto, kod pocztowy),
 3. adresu email,
 4. PESELU,
 5. numeru telefonu kontaktowego,
 6. NIP (opcjonalnie),
 7. imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego osoby bliskiej (opiekuna).

W celu wykonania Usługi Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. może żądać od Klienta wypełnienia dodatkowej ankiety z niezbędnymi do wykonania Usługi danymi.

Klient składając zamówienie wybiera rodzaj Usługi oraz termin jej realizacji.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. po otrzymaniu zamówienia i zapłaty za Usługę niezwłocznie prześle dokument „Potwierdzenie zamówienia” drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.

Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło skonfigurował Usługę według wytycznych dostępnych w serwisie internetowym oraz dokonał wyboru płatności a następnie zrealizował ją do pełnej wpłaty (dotyczy wyboru płatności elektronicznej PayU oraz Tpay).

Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych niezbędnych do stworzenia zamówienia. Zamówienie niepełne lub co do którego istnieją jakiekolwiek wątpliwości nie zostanie zrealizowane przez Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K.

Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

 1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 2. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
 3. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
 4. uznania przez Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K., że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących, podszywania się pod inną osobę.

Wszystkie ceny Usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto i uwzględniają podatek VAT.

Cena podana w serwisie internetowym przy każdej Usłudze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego, wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia usług dla Klienta, nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.

Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary: płatność elektroniczną za pośrednictwem PayU, Tpay oraz płatność za pobraniem u firmy kurierskiej.

Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza prawidłowe przekazanie Zamówienia do Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K.

Płatność za Usługi w serwisie internetowym www.holterhelp.pl nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Aktywacja uprawnień do korzystania z Usługi rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w formularzu zamówienia, po dokonaniu płatności oraz otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia zamówienia.

Aktywacja uprawnień dokonywana jest w sposób automatyczny po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności (dotyczy płatności elektronicznej) lub po zobowiązaniu się do uiszczenia opłaty podczas odbioru przesyłki firmie kurierskiej (dotyczy płatności za pobraniem).

Usługi zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego realizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Usługi będą realizowane tylko na terenie Polski.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. na czas Usługi powierza Klientowi Zestaw, instruuje Klienta o sposobie jego instalacji, jego prawidłowego wykorzystania, a w trakcie świadczenia usługi udziela niezbędnych informacji i wsparcia dotyczącego użytkowania Zestawu.

Klient zapewnia i ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Zestawu, jego ochronę przed uszkodzeniem lub utratą, zaś po zakończeniu Usługi – zwrot Zestawu.

Klient zobowiązuje się do należytej dbałości o Zestaw, jak również do niedokonywania zmian w Zestawie lub zainstalowanym w nim oprogramowaniu.

Na koniec badania, Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. opracowuje wynik i przekazuje go Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 3 dni roboczych lub na piśmie w terminie 7 dni roboczych. W przypadku wysyłki pocztowej lub kurierskiej termin ten liczony jest od dnia wysyłki.

Brak stawiennictwa Klienta w miejscu i terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi.

Przy zakupie danej Usługi Klient zostaje poinformowany, że może z niej skorzystać w określonym terminie, brak stawiennictwa Klienta we wskazanym terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, zwalnia Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. z obowiązku świadczenia Usługi i nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi.

Z uwagi na wyłączenie zawarte w treści art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy przewidziane przepisami w/w ustawy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. może nie przyjąć zamówienia w razie braku możliwości technicznych jego wykonania, w szczególności braku odpowiedniej ilości Zestawów albo z innej ważnej przyczyny.

W szczególnych przypadkach Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. może skontaktować się z Klientem celem przełożenia terminu lub miejsca świadczenia Usługi. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Klienta. W przypadku braku zgody, Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty: w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji PayU lub Tpay na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem, w ciągu 30 dni roboczych w przypadku płatności za pobraniem, bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem, termin ten liczony jest od dnia otrzymania e-mailu z numerem rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot wpłaconej kwoty, Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K.

W przypadku skorzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy, gdyż została ona wykonana.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. może odstąpić od umowy w trakcie Badania, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, jeżeli Klient niewłaściwie użytkuje Zestaw, albo dokonuje w nim nieuprawnionych ingerencji.

Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących serwisu internetowego www.holterhelp.pl Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

 1. pocztą elektroniczną na adres: biuro@holterhelp.pl
 2. telefonicznie 535 677 789 dostępnym w dni powszednie w godz. 8:00-20:00

Reklamacje powinny być wniesione nie później niż 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, którego dotyczą.

Reklamacje dotyczące Usługi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K.

Dział Obsługi Klienta – Reklamacje

Gdynia (81-423), ul. Partyzantów 17/47,

lub na adres poczty elektronicznej: biuro@holterhelp.pl.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin rozpatrzenia reklamacji może być przedłużony o czas potrzebny dla wyjaśnienia sprawy.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.

Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. zwraca się do Klienta z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zamówienia.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Opłata za połączenia telefoniczne z Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji Usług za pośrednictwem serwisu internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. może udostępnić współpracującym partnerom zdepersonalizowany sygnał EKG, powstały wskutek badania, do celów badawczych oraz naukowych.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.holterhelp.pl dla wszystkich korzystających z serwisu internetowego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jego publikacji na stronie internetowej www.holterhelp.pl.

Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację zawartych umów.

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania z serwisu internetowego to: komputer PC z dostępem do Internetu, system operacyjny co najmniej Windows XP, aktualizowana wersja przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu.

Minimalne wymagania techniczne konieczne do otwarcia wyników wysłanych na adres email to: komputer z dostępem do Internetu, system operacyjny co najmniej Windows XP, aktualizowana wersja Acrobat Reader, zainstalowana na urządzeniu,

Medyk Online Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2017 r.